Baterije

Akumulatori – baterije su svaki izvor električne energije prizvedene izravnim pretvaranjem kemijske energije, koji se sastoji od jedne ili više primarnih baterijskih čelija/članaka (koje se ne mogu puniti) ili jedne ili više sekundarnih baterijskih čelija/članaka (koji se mogu puniti).

Dotrajali akumulator ili baterija predstavlja opasni otpad koji smo i kao građani dužni odvojeno sakupljati prema Zakonu o otpadu /NN 178/04/. Da bi sve to postalo svrhovito, te da bi se zaštitila okolina u kojoj živimo i radimo, a i da bismo izbjegli visoke novčane kazne ili kazne zatvora koje predviđa Zakon, odložimo istrošene akumulatore i baterije u za to predviđene spremnike, a mi ćemo Vaš trud nagraditi novčano.