Odluka za eksternu komunikaciju o značajnim aspektima okoliša

                           

Na osnovu zahtjeva međunarodne norme ISO 14001:2015 (Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu), točka 7.4 ( Komunikacija ) a u svezi komunikacija o aspektima okoliša, odnosno eksterne komunikacije o svojim značajnim aspektima okoliša i njihovom utjecaju na okoliš, direktor organizacije UNIMER d.o.o Čakovec donio je slijedeću:

O D L U K U

1. Član

UNIMER d.o.o će eksterno komunicirati sa svim zainteresiranim stranama u svezi njegovih značajnih aspekata okoliša i njihovog utjecaja na okoliš kao i svim problemima koji se mogu pojaviti a vezani su uz djelatnost organizacije i utjecaja na okoliš.

2. Član

Cilj eksterne komunikacije je pravilno informiranje zainteresiranih strana u svezi utjecaja na okoliš, poduzimanju svih aktivnosti u svezi zaštite okoliša, traženje rješenja za uočene probleme i poduzimanja zajedničkih akcija u okolišu.

3. Član

Za eksternu komunikaciju naša organizacija će koristiti slijedeće metode: Objava definirane politike u okolišu, sastanci sa zainteresiranim stranama, priopćenja na web stranicama organizacije, informiranje putem sredstava javnog priopćavanja, godišnji izvještaji o utjecaju na okoliš i dr.

4. Član

Predstavnik uprave za kvalitetu i okoliš će izraditi Plan eksternog komuniciranja sa zainteresiranim stranama u kojem će precizirati konkretne metode, odgovorne osobe, periodičnost, ciljane grupe kao i oblik vođenja zapisa o konkretnim aktivnostima.

5. Član

O svim aktivnostima eksternog komuniciranja gdje nije bio uključen direktor, odgovorne osobe moraju u što kraćem periodu izvijestiti direktora.

Čakovec, 22.08.2023.                                                                     DIREKTOR

                                                                                                      Branko Gregur, dipl.ing.